Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA,
zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązujących
przepisów prawa, w tym ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 210 ze zm.)
§2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz jest miasto Poznań.
3. Dla realizacji celów statutowych, o których mowa w § 10, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
1. osoby z niewydolnością serca,
2. rodziców dzieci cierpiących na niewydolność serca,
3. osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia,
4. osoby pracujące na rzecz chorych z niewydolnością serca.

§6

Stowarzyszenie może współpracować i łączyć się w związki lub federacje z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych, pozostając członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§8

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, znaków i oznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§9

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może prowadzić działalność gospodarczą i
obejmować udziały w spółkach prawa handlowego.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§10

Celem Stowarzyszenia jest:
1. poprawa sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób z niewydolnością serca oraz
uczestniczenie w realizacji zadań publicznych dotyczących tych osób, zwłaszcza w
zakresie:
a. ochrony i promocji zdrowia,
b. edukacji społeczeństwa na temat niewydolności serca,
c. działalności charytatywnej,
2. zjednoczenie osób z niewydolnością serca,
3. ochrona praw zrzeszonych w Stowarzyszeniu członków,
4. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób z niewydolnością serca
wobec władz państwowych i samorządowych oraz sądów i innych instytucji,
5. współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i
Narodowym Funduszem Zdrowia w celu wypracowania lepszego modelu lecznictwa
niewydolności serca, poprawienia poziomu i zwiększenia dostępności świadczeń
zdrowotnych,
6. organizowanie i prowadzenie akcji edukacyjnych na temat niewydolności serca wśród
chorych, pracowników służby zdrowia i pozostałych członków społeczeństwa w celu
podniesienia poziomu wiedzy o niewydolności serca, jej skutkach oraz metodach
diagnozowania i leczenia,
7. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zbliżone cele statutowe,
8. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany poglądów w sprawach, będących
obszarem działań Stowarzyszenia,
9. wspieranie lokalnych inicjatyw członków Stowarzyszenia.

§11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. zrzeszanie osób z niewydolnością serca i ich rodzin oraz przyjaciół,
2. wspomaganie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w życiu społecznym,
gospodarczym, zawodowym i kulturalnym,
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji,
4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej związanej z celami Stowarzyszenia oraz
szerzenie wiedzy na temat niewydolności serca poprzez działalność informacyjną,
promocyjną i szkoleniową przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych
publikacji,
5. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz osób z niewydolnością serca
wprowadzane przez Sejm, Radę Ministrów, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz lokalne organy administracji państwowej i samorządowej,
6. motywowanie różnych środowisk do działania na rzecz osób z niewydolnością serca,

7. podejmowanie i popieranie inicjatyw zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
8. wspieranie i współuczestniczenie w badaniach naukowych związanych z niewydolnością
serca,
9. wsparcie socjalne, prawne i informacyjne osób dotkniętych niewydolnością serca,
10. kontaktowanie ze sobą członków stowarzyszenia oraz organizowanie samopomocy
członkowskiej,
11. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe personelu medycznego w
zakresie opieki i leczenia osób cierpiących na niewydolność serca, zwłaszcza w lokalnych
placówkach ochrony zdrowia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu wyłącznie przez swoich przedstawicieli.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
4. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, w tym cudzoziemcy
niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§13
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
2. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do Stowarzyszenia.

§14

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną
deklarację przystąpienia oraz zaakceptuje i będzie przestrzegała zasad postępowania
obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą
podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji przystąpienia.

§15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która dla wsparcia
działalności Stowarzyszenia deklaruje składkę członkowską, pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizacji podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
uchwały podjętej po złożeniu pisemnej deklaracji.
§16

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.

§17

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) korzystania z dorobku, majątku, zaplecza i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia, w tym świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie oraz innych formach działania służących realizacji celów
statutowych,
5) udziału w przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
2. Członkowie zwyczajni zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych przyjętych zobowiązań na rzecz
Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbałości o mienie Stowarzyszenia.
§18

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§19

1. Utrata członkostwa następuje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia.
2. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia,
2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań za okres 6 miesięcy, mimo pisemnego wezwania do ich uregulowania,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) nieusprawiedliwionej nieobecności w obradach Walnego Zgromadzenia przez
okres 2 lat,
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
6) wykluczenia dokonanego przez Zarząd w następujących przypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem oraz
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jak członka lub
godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

3. Wykluczony członek ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia
do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zwołanym Walnym Zgromadzeniu
Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje
obowiązków określonych niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§21

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 3 lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków,
2. W wypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie
później niż 21 dni po terminie pierwszym. W tak zwołanym Walnym Zebraniu uchwały
dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę obecnych członków,
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez
ograniczenia liczby kadencji.

§22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że
postanowienia Statutu stanowią inaczej. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna podejmują
uchwały w obecności co najmniej połowy składu osobowego.

§23

1. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci członka władz Stowarzyszenia,
2) utraty przez członka władz członkostwa w Stowarzyszeniu z jakiejkolwiek
przyczyny,
3) niewykonywania przez członka władz obowiązków wynikających z mandatu przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy,
4) utraty praw obywatelskich,
5) odwołania z funkcji członka władz,
6) rezygnacji z mandatu.

§24

W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
skład osobowy władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział członkowie zwyczajni,
wspierający i honorowi. Prawem głosu dysponują wyłącznie członkowie zwyczajni.

§26

1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie trzyosobowym:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
2. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków, na okres 3 lat spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia
3. Członkowie Prezydium nie mogą być członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Walnemu Zebraniu Członków do czasu wyboru Prezydium przewodniczy najstarszym
wiekiem członek zwyczajny Stowarzyszenia uczestniczący w Zebraniu.

§27

1. Walne Zebranie Członków obraduje wedle uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmian w składzie Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, wymagają bezwzględnej większości głosów.
4. Zarząd podaje informację o terminie i miejscu obrad Walnego Zebranie Członków wraz z
proponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
Dopuszcza się formę zwołania Walnego Zebrania Członków drogą elektroniczną z
zastrzeżeniem, że Członek Stowarzyszenia podał Zarządowi Stowarzyszenia adres e-
mailowy i wyraził na piśmie zgodę na taką formę zawiadomienia.

§28

1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 500 osób,
Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Zebraniem Delegatów.
2. Delegaci na Zebranie Delegatów są wybierani przez Walne Zebranie Członków zwołane
w tym celu przez Zarząd Stowarzyszenia. Delegaci na Zebranie Delegatów wybierani są w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków, na okres 3 lat
spośród członków Stowarzyszenia, niebędących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Liczbę Delegatów ustala Zarząd według liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia na
dzień zwołania Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
przyjmując, iż 1 Delegat przypada na 20 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§29

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz
do roku w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia
planu działalności Stowarzyszenia i jego budżetu oraz zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego.

§30

1. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) ustalenie liczby, wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
7) uchwalenie planu działalności Stowarzyszenia oraz jego budżetu,
8) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) wybieranie Delegatów na Zebranie Delegatów,
13) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
§31

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest
zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie miesiąca, od
dnia otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej.
Zarząd Stowarzyszenia

§32

Rolą Zarządu jest kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§33

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.

§34

1. Zarząd składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybieranych spośród zwyczajnych
członków Stowarzyszenia w tym:
a) Prezesa Zarządu,
b) Wiceprezesa Zarządu,
c) Sekretarza.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§35

Zarząd działa na podstawie samodzielnie uchwalonego Regulaminu, który podlega
zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Pracami Zarządu kieruje
Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności Wiceprezes.

§36

Zarząd może zatrudniać pracowników do obsługi finansowej, księgowej, prawnej i
administracyjnej oraz do prowadzenia innych spraw Stowarzyszenia.

§37

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku
obrotowym Stowarzyszenia:
1) posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes, a w wyjątkowych
przypadkach wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek
obrad,
2) posiedzenie może być zwołane również na pisemny, uzasadniony wniosek
jednego z członków Zarządu,
3) Prezes zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co
najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczny uprawnionych do głosowania członków
Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na
posiedzeniu członkowie Zarządu.
4. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
1) numer porządkowy i datę posiedzenia,
2) nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek posiedzenia,
4) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
5) stwierdzenie podjęcia uchwały i postanowień i ich treść oraz wyniki głosowania.
5. Podpisane protokoły i uchwały dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.

§38
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami
statutowymi,
3) Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
6) opracowanie projektów planów pracy oraz ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
7) przedkładanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie rocznego sprawozdania
finansowego,
8) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia, zbycia i obciążania majątku
ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
10) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i zawierania umów
cywilnoprawnych,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
12) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
13) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślanie i wykluczanie
członków z szeregów Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna
§39

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia sprawującym kontrolę nad jego
działalnością.
2. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków.

§40

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy
wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w pozostałych władzach
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§41

1. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin,
zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów w obecności wszystkich członków komisji. W sytuacji równego
rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
w tym działalności Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli oraz zaleceniami pokontrolnych,

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
posiedzenia Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków.

§43

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane zgodnie z jej Regulaminem.
3. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym działalności Zarządu
odbywa się co najmniej raz w roku.
§44

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§45

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dotacje, subwencje, granty,
4) dochody z działalności statutowej,
5) dochody z nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych będących własnością
lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych
przepisów,
7) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy.

§46

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące oraz decyzje Zarządu Stowarzyszenia.
Działalność gospodarcza

§47

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w każdej, prawem dozwolonej formie.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być wyłącznie
działalnością dodatkową w stosunku do działalności społecznej Stowarzyszenia.

4. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji zadań
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
5. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
zawierać umowy zlecenia i o dzieło.

Zakazy majątkowe
§48

W stosunku do majątku Stowarzyszenie wprowadza się następujące zakazy:
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
2. Zabrania się przekonywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Zwrot kosztów
§49

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji mogą otrzymywać
zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§50

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Wlane Zebrania Członków powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§51

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.

 

Skip to content